อัปเดตเงินเยียวยาน้ำท่วมรับสูงสุด 7,000 บาทต่อครัวเรือน เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่!

รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมสุงสุดครัวเรือนละ 7,000 บาท เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

การเงิน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ ที่ประชุม ครม. อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวเร่งด่วน ซึ่งกระทรวงการคลังจะเป็นจัดสรรวงเงินเยียวยาให้คาดว่าจะใช้เงินราว 7,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณกลางฉุกเฉินออกมาดูแลประชาชน บรรเทาความเดือดร้อน เพราะช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสการประกอบอาชีพ

เงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม

  • ประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ระยะเวลา 1 เดือน ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท
  • ประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ระยะเวลา 2 เดือน ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 6,000 บาท
  • ประชาชนที่ถูกน้ำท่วม ระยะเวลา 3 เดือน ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 7,000 บาท

การจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมครั้งนี้ จะเพิ่มกำลังใจให้ประชาชนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งการจ่ายเงินดูแลดังกล่าว จะเป็นคนละส่วนกันกับการดูแลค่าเสียหายของครัวเรือน

ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่า มีน้ำท่วมพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครปฐม และนครศรีธรรมราช รวม 44 อำเภอ 394 ตำบล 2,727 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 168,362 ครัวเรือน

นอกจากนี้ ยังมีเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงสุดไร่ละ 11,780 บาท กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูก มีพืชตาย หรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กัลบสู่สภาพเดิมได้ ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ได้แก่ ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท, พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท และไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

ขณะที่ด้านการประมง ให้ช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย ให้จ่ายเงินเยียวยา ดังนี้

  • กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินคนละ 5 ไร่
  • ปลา สัตว์น้ำอื่นๆ ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง)ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินคนละ 5 ไร่
  • สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 368 บาท ไม่เกินคนละ 80 ตารางเมตร

หากคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้ว ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติรายใดจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 368 บาท ให้ช่วยเหลือรายละ 368 บาท